Webinars de prevención

coida a túa mente Seguridade

Convocatoria
Pasada

   Percepción do risco e accidente de tráfico

webinar Percepción do risco e accidente de tráfico
 • Causas de accidente. O factor humano e os demais
 • Inseguridade baseada no comportamento
  • Proceso de toma decisións
  • Formación, sensibilización e obriga
 • Condución reactiva, e a “falsa intelixencia emocional”
  • Personalidade e nesgos cognitivos
  • Exemplos baseados na experiencia

prace 16 de setembro ás 10:00 h.

Convocatoria
Pasada

Que aspectos debo ter en conta para seleccionar un equipo de protección fronte ao risco de caída en altura?

Que aspectos debo ter en conta para seleccionar un equipo de protección fronte ao risco de caída en altura?
 • Introdución.
 • Requisitos a ter en conta sobre la marcación e a información.
 • Sistemas de protección contra caídas en altura.
 • Consideracións sobre a selección:
  • Compra e recepción
  • Dispositivos de ancoraxe.
  • Subsistema de conexión.
  • Dispositivos de prensión do corpo.
 • Comprobacións periódicas e vida útil. 

prace 7 de outubro ás 10:00 h.

Teño andeis metálicos que medidas preventivas teño que considerar para a almacenaxe de equipos?

Webinar Teño andeis metálicos que medidas preventivas teño que considerar para a almacenaxe de equipos?
 • Destacar a importancia de levar a cabo comprobacións aos útiles de elevación
 • Os diferentes tipos de comprobacións, a súa periodicidade, así como quen pode realizaras.
 • Os principais defectos que poden presentar os útiles de elevación de cargas.

prace 21 de outubro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

   Que debo ter en conta para seleccionar e utilizar un determinado tipo de estrobo?

webinar Que debo ter en conta para seleccionar e utilizar un determinado tipo de estrobo?
 • Introdución
 • Tipoloxías de estrobo.
 • Criterios para a correcta selección.
 • Consideracións xerais con respecto ao uso seguro do equipo. 

prace 11 de novembro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

Que debo coñecer antes de adquirir unha máquina?

Que debo coñecer antes de adquirir unha máquina?
 • Introdución
 • Obrigas do empresario receptor da máquina.
 • Requisitos legais de comercialización e posta en servizo.
 • Documentación esixible á máquina.
 • Proceso de adquisición segura:
  • Establecemento das especificacións necesarias. Máquinas axeitadas ao traballo.


  • Selección do provedor e establecemento de condicións de entrega e instalación.

  • Recepción.
  • Formación para unha utilización segura.
  • Posta en servizo.
  • Mantemento
  • Comprobacións.

prace 18 de novembro ás 10:00 h.
Inscricións aquí

calendario de eventos