Canle de Prevención FREMAP

Estás en:

Contido da páxina

Coronavirus: Medidas urxentes extraordinarias que afectan ás condicións de traballo.

18 de marzo de 2020

Aspectos que afectan ás condicións de traballo.

Real decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

En concreto, as medidas adoptadas neste real decreto-lei están orientadas a un triplo obxectivo. Primeiro, reforzar a protección dos traballadores, as familias e os colectivos vulnerables; segundo, apoiar a continuidade na actividade produtiva e o mantemento do emprego; e terceiro, reforzar a loita contra a enfermidade.

Artigo 5. Carácter preferente do traballo a distancia.

As medidas excepcionais de natureza laboral que se establecen na presente norma teñen como obxectivos prioritarios garantir que a actividade empresarial e as relacións de traballo reempréndanse con normalidade tras a situación de excepcionalidade sanitaria.

En particular, estableceranse sistemas de organización que permitan manter a actividade por mecanismos alternativos, particularmente por medio do traballo a distancia, debendo a empresa adoptar as medidas oportunas se iso é técnica e razoablemente posible e se o esforzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente o traballo a distancia, deberán ser prioritarias fronte á cesación temporal ou redución da actividade.

Co obxectivo de facilitar o exercicio da modalidade de traballo a distancia naqueles sectores, empresas ou postos de traballo en que non estivese prevista ata o momento, entenderase cumprida a obriga de efectuar a avaliación de riscos, nos termos previstos no artigo 16 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, con carácter excepcional, a través dunha autoavaliación realizada voluntariamente pola propia persoa traballadora.

Artigo 6. Dereito de adaptación do horario e redución de xornada.

1. As persoas traballadoras por conta allea que acrediten deberes de coidado respecto do cónxuxe ou parella de feito, así como respecto dos familiares por consanguinidade ata o segundo grao da persoa traballadora, terán dereito a acceder á adaptación da súa xornada e / ou á redución da mesma nos termos previstos no presente artigo, cando concorran circunstancias excepcionais relacionadas coas actuacións necesarias para evitar a transmisión comunitaria do COVID-19.

Entenderase que concorren as devanditas circunstancias excepcionais cando sexa necesaria a presenza da persoa traballadora para a atención dalgunha das persoas indicadas no apartado anterior que, por razóns de idade, enfermidade ou discapacidade, necesite de coidado persoal e directo como consecuencia directa do COVID-19 . Así mesmo, considerarase que concorren circunstancias excepcionais cando existan decisións adoptadas polas Autoridades gobernativas relacionadas co COVID-19 que impliquen peche de centros educativos ou de calquera outra natureza que dispensasen coidado ou atención á persoa necesitada dos mesmos . Tamén se considerará que concorren circunstancias excepcionais que requiren a presenza da persoa traballadora, cando a persoa que ata o momento se encargase do coidado ou asistencia directa de cónxuxe ou familiar ata segundo grao da persoa traballadora non puidese seguir facendoo por causas xustificadas relacionadas co COVID-19.

O dereito previsto neste artigo é un dereito individual de cada un dos proxenitores ou coidadores, que debe ter como orzamento o reparto corresponsable das obrigas de coidado e a evitación da perpetuación de roles, debendo ser xustificado, razoable e proporcionado en relación coa situación da empresa, particularmente no caso de que sexan varias as persoas traballadoras que acceden ao mesmo na mesma empresa.

Os conflitos que puidesen xerarse pola aplicación do presente artigo serán resoltos pola xurisdición social a través do procedemento establecido no artigo 139 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, Reguladora da Xurisdición Social. O exercicio dos dereitos previstos no presente artigo considérase exercicio de dereitos de conciliación a todos os efectos.

2. O dereito á adaptación da xornada por deberes de coidado por circunstancias excepcionais relacionadas co COVID-19 é unha prerrogativa cuxa concreción inicial corresponde á persoa traballadora, tanto no seu alcance como no seu contido, desde que estea xustificada, sexa razoable e proporcionada, tendo en conta as necesidades concretas de coidado que debe dispensar a persoa traballadora, debidamente acreditadas, e as necesidades de organización da empresa. Empresa e persoa traballadora deberán facer o posible por chegar a un acordo.

O dereito á adaptación da xornada poderá referirse á distribución do tempo de traballo ou a calquera outro aspecto das condicións de traballo, cuxa alteración ou axuste permita que a persoa traballadora poida dispensar a atención e coidado obxecto do presente artigo. Pode consistir en cambio de quenda, alteración de horario, horario flexible, xornada partida ou continuada, cambio de centro de traballo, cambio de funcións, cambio na forma de prestación do traballo, incluíndo a prestación de traballo a distancia, ou en calquera outro cambio de condicións que estivese dispoñible na empresa ou que puidese implantarse de xeito razoable e proporcionado, tendo en conta o carácter temporal e excepcional das medidas contempladas na presente norma,, que se limita ao período excepcional de duración do COVID-19.

3. As persoas traballadoras terán dereito a unha redución especial da xornada de traballo nas situacións previstas no artigo 37.6, do Estatuto dos Traballadores , cando concorran as circunstancias excepcionais previstas no apartado primeiro deste artigo, coa redución proporcional do seu salario. Agás polas peculiaridades que se expón a continuación, esta redución especial rexerase polo que se establece nos artigos 37.6 e 37.7 do Estatuto dos Traballadores, así como polo resto de normas que atribúen garantías, beneficios, ou especificacións de calquera natureza ás persoas que acceden aos dereitos establecidos nestes preceptos.

A redución de xornada especial deberá ser comunicada á empresa con 24 horas de antelación, e poderá acadar o cen por cento da xornada se resultase necesario, sen que iso implique cambio de natureza para os efectos de aplicación dos dereitos e garantías establecidas no ordenamento para a situación prevista no artigo 37.6 do Estatuto dos Traballadores.

En caso de reducións de xornada que cheguen ao 100 %o dereito da persoa traballadora deberá estar xustificado e ser razoable e proporcionado en atención á situación da empresa.

No suposto establecido no artigo 37.6 segundo parágrafo non cumprirá que o familiar que require atención e coidado non desempeñe actividade retribuída.

4. No caso de que a persoa traballadora se encontrase gozando xa dunha adaptación da súa xornada por conciliación, ou de redución de xornada por coidado de fillos ou familiares, ou dalgún dos dereitos de conciliación prevista no ordenamento laboral, incluídos os establecidos no propio artigo 37, poderá renunciar temporalmente a el ou terá dereito a que se modifiquen os termos do seu gozo sempre que concorran as circunstancias excepcionais previstas no apartado primeiro deste artigo , debendo a solicitude limitarse ao período excepcional de duración da crise sanitaria e acomodarse ás necesidades concretas de coidado que debe dispensar a persoa traballadora, debidamente acreditadas, así como ás necesidades de organización da empresa, presumindose que a solicitude está xustificada, é razoable e proporcionada agás proba en contrario., debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

Artigo 22. Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior.

1. As suspensións de contrato e reducións de xornada que teñan a súa causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de alarma, que impliquen suspensión ou cancelación de actividades, peche temporal de locais de afluencia pública, restricións no transporte público e, en xeral, da mobilidade das persoas e / ou as mercadorías, falta de subministracións que impidan gravemente continuar co desenvolvemento ordinario da actividade, ou ben en situacións urxentes e extraordinarias debidas ao contaxio do cadro de persoal ou a adopción de medidas de illamento preventivo decretados pola autoridade sanitaria, que queden debidamente acreditados, terán a consideración de provenientes dunha situación de forza maior, coas consecuencias que se derivan do artigo 47 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.

2. Nos supostos en que se decida pola empresa a suspensión de contratos ou a redución temporal da xornada de traballo con base nas circunstancias descritas no apartado 1, aplicaranse as seguintes especialidades, respecto do procedemento recollido na normativa reguladora destes expedientes:

  • a) O procedemento iniciarase mediante solicitude da empresa, que se acompañará dun informe relativo á vinculación da perda de actividade como consecuencia do COVID-19, así como, se é o caso, da correspondente documentación acreditativa. A empresa deberá comunicar a súa solicitude ás persoas traballadoras e trasladar o informe anterior e a documentación acreditativa, en caso de existir, á representación destas.
  • b) A existencia de forza maior, como causa motivadora de suspensión dos contratos ou da redución de xornada prevista neste artigo, deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de persoas traballadoras afectadas.
  • c) A resolución da autoridade laboral ditarase no prazo de cinco días desde a solicitude, previo informe, se é o caso, da Inspección de Traballo e Seguridade Social e deberá limitarse a constatar a existencia, cando proceder, da forza maior alegada pola empresa correspondendo a esta a decisión sobre a aplicación de medidas de suspensión dos contratos ou redución de xornada, que proverán efectos desde a data do feito causante da forza maior.
  • d) O informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, cuxa solicitude será potestativa para a autoridade laboral, se evacuará no prazo improrrogable de cinco días.

3. Para a tramitación dos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada que afecten os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado e sociedades laborais incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social ou nalgúns dos réximes especiais que protexan a continxencia de desemprego, será de aplicación o procedemento especifico previsto no Real decreto 42/1996, do 19 de xaneiro, polo que amplíase a protección por desemprego aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado en situación de cesamento temporal ou redución temporal de xornada, agás no relativo ao prazo para a emisión de resolución por parte da Autoridade Laboral e ao informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, que se rexerán polo previsto nos apartados c) e d) do apartado anterior.

Artigo 23. Medidas excepcionais en relación cos procedementos de suspensión e redución de xornada por causa económica, técnica, organizativa e de produción.

1. Nos supostos que se decida pola empresa a suspensión de contrato ou redución da xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción relacionada co COVID-19, aplicaranse as seguintes especialidades, respecto do procedemento recollido na normativa reguladora destes expedientes:

  • a) No suposto de que non exista representación legal das persoas traballadoras, a comisión representativa destas para a negociación do período de consultas estará integrada polos sindicatos máis representativos e representativos do sector ao que pertenza a empresa e con lexitimación para formar parte da comisión negociadora do convenio colectivo de aplicación. A comisión estará conformada por unha persoa por cada un dos sindicatos que cumpran os devanditos requisitos, tomandose as decisións polas maiorías representativas correspondentes. En caso de non conformarse esta representación, a comisión estará integrada por tres traballadores da propia empresa, elixidos conforme ao recollido no artigo 41.4 do Estatuto dos Traballadores. En calquera dos supostos anteriores, a comisión representativa deberá estar constituída no improrrogable prazo de 5 días.
  • b) O período de consultas entre a empresa e a representación das persoas traballadoras ou a comisión representativa prevista no punto anterior non deberá exceder do prazo máximo de sete días.
  • c) O informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, cuxa solicitude será potestativa para a autoridade laboral, se evacuará no prazo improrrogable de sete días.

2. Para a tramitación dos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada que afecten os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado e sociedades laborais incluídos no Réxime Xeral da Seguridade Social ou nalgúns dos réximes especiais que protexan a continxencia de desemprego, será de aplicación o procedemento especifico previsto no Real decreto 42/1996, do 19 de xaneiro, agás no relativo ao desenvolvemento do período de consultas e ao informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social, que se rexerán polo previsto nos apartados b) e c) do apartado anterior.

Artigo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación cos procedementos de suspensión de contratos e redución de xornada por forza maior relacionado co COVID-19.

1. Nos expedientes de suspensión de contratos e redución de xornada autorizada de acordo con forza maior temporal vinculada ao COVID-19 definida no artigo 22, a Tesourería Xeral da Seguridade Social exonerará á empresa do aboamento da achega empresarial prevista no artigo 273. 2 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, así como do relativo ás cotas por conceptos de recadación conxunta, mentres dure o período de suspensión de contratos ou redución de xornada autorizada de acordo coa devandita causa cando a empresa, a 29 de febreiro de 2020, tivese menos de 50 traballadores en situación de alta na Seguridade Social. Se a empresa tivese 50 traballadores ou máis, en situación de alta na Seguridade Social, a exoneración da obriga de cotizar acadará ao 75 %da achega empresarial.

2. A devandita exoneración non terá efectos para a persoa traballadora, mantendose a consideración do devandito período como efectivamente cotizado a todos os efectos, sen que resulte de aplicación o que se establece no artigo 20 da Lei Xeral da Seguridade Social.

3. A exoneración de cotas aplicarase pola Tesourería Xeral da Seguridade Social a instancia do empresario, previa comunicación da identificación dos traballadores e período da suspensión ou redución de xornada. Para os efectos do control da exoneración de cotas será suficiente a verificación de que o Servizo Público de Emprego Estatal proceda ao recoñecemento da correspondente prestación por desemprego polo período de que se trate.

4. A Tesourería Xeral da Seguridade Social establecerá os sistemas de comunicación necesarios para o control da información trasladada pola solicitude empresarial, en particular a través da información de que dispón o Servizo Público de Emprego Estatal, en relación aos períodos de gozo das prestacións por desemprego.

FREMAP pon a disposición de empresas e traballadores o espazo web “Coronavirus. Que debes coñecer?” con ligazóns a información oficial publicada, vídeos divulgativos e carteis informativos sobre o coronavirus. Pincha para acceder e / ou comparteo: https://prevencion-gl.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html”.

Así mesmo, en caso de calquera dúbida, poñase en contacto co seu xestor da FREMAP.

Consulte a versión descargable en formato PDFen pdfEsta ligazón abrirase nunha ventá emerxente.

AXENDA

Outubro 2020
Lun Mar Mér Xov Ven Sáb Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Lenda de cores:
Cor de fondo dos días en que hai xornadas Xornadas, Cor de fondo dos días en que hai talleres Talleres e Cor de fondo dos días en que hai outros Outros.

Filtro de eventos por:
Ir ao inicio da páxina